ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ CoffeeCafe

CoffeeCafe

CoffeeCafe

ភ្នំពេញ ចំការមន
Street 199 Corner Street 402
Street 199 Corner Street 402

ពិពណ៌នា​ការងារ​

CoffeeCafe is a local style cafe with both Asian and European coffee. Serving the best value and quality coffee in Phnom Penh since 2008

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន CoffeeCafe
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!