ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ LSN GROUP (CAMBODIA)

LSN GROUP (CAMBODIA)

LSN GROUP (CAMBODIA)

ភ្នំពេញ ទួលគោក
ផ្លូវ265 ផ្ទះលេខ 1B4B សង្កាត់ទឹកល្អក់3
ផ្លូវ265 ផ្ទះលេខ 1B4B សង្កាត់ទឹកល្អក់3
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន LSN GROUP (CAMBODIA)
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!