ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ស្តារ ស៊ីឃ្យួរីធី (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី

ស្តារ ស៊ីឃ្យួរីធី (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី

ស្តារ ស៊ីឃ្យួរីធី (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី

ភ្នំពេញ ពោធិ៍សែនជ័យ
ផ្ទះលេខ ១៧៤ ផ្លូវ លេខ ១១១ សង្កាត់ កាកាប ខណ្ឌ ពោធិ៍សែនជ័យ ភ្នំពេញ
ផ្ទះលេខ ១៧៤ ផ្លូវ លេខ ១១១ សង្កាត់ កាកាប ខណ្ឌ ពោធិ៍សែនជ័យ ភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុន សន្តិសុខ ស្តារ មានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជនដូចជា : - សេវាកម្មសន្តិសុខ - អង្គរក្ស - សេវាកម្មតៃកុងឡាន -សេវាកម្មសម្អាត  - ផ្សេងៗ...។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ស្តារ ស៊ីឃ្យួរីធី (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!