ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ BDSទិញលក់​អចលនទ្រព្យ​

BDSទិញលក់​អចលនទ្រព្យ​

BDSទិញលក់​អចលនទ្រព្យ​

ភ្នំពេញ ពោធិ៍សែនជ័យ
#F61 , St1 , Khan Porsen Chey , Sangkat Chaom Chav, Phum Ang
#F61 , St1 , Khan Porsen Chey , Sangkat Chaom Chav, Phum Ang
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន BDSទិញលក់​អចលនទ្រព្យ​
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!