ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Ung Sim Sia Construction Co., Ltd

Ung Sim Sia Construction Co., Ltd

Ung Sim Sia Construction Co., Ltd

ភ្នំពេញ ចំការមន
#97D, Street 143, Sangkat Olympic, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
#97D, Street 143, Sangkat Olympic, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

បញ្ជីការងារ

សរុប​ 5