ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ CamEd Business School

CamEd Business School

CamEd Business School

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
No. 64 Street 108 . Phnom Penh
No. 64 Street 108 . Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

CamEd is an accredited institute of higher education based in Phnom Penh, the capital city of Cambodia. CamEd specializes in teaching and accounting and finance and holds platinum quality recognition from the international, UK based Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Our Vision

The vision of CamEd Business School is to develop a community of accounting and finance professionals performing on par with those in international financial centers, taking initiative as leaders, and upholding ethical standards.
Our Mission

The mission of CamEd is to provide higher education with a focus on accounting and finance, leading to qualifications of international quality and recognition.

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន CamEd Business School
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!