ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ហាការខាត់ថឺរីង ហ្វាក់ស៊ីលី ធីមេនិចមិន

ហាការខាត់ថឺរីង ហ្វាក់ស៊ីលី ធីមេនិចមិន

ហាការខាត់ថឺរីង ហ្វាក់ស៊ីលី ធីមេនិចមិន

ភ្នំពេញ ចំការមន
BONG KENG KOUNG 1 , St. 310, #44
BONG KENG KOUNG 1 , St. 310, #44

ពិពណ៌នា​ការងារ​

Hagar Catering & Facilities Management was established since 1998 and has remained a leading foodservice provider in Cambodia for over ten years.
Our mission is to provide high quality, professional food catering services to companies and organizations operating in Cambodia at affordable prices.
We currently produce over 20,000 meals daily for the employees and students of over 30 different companies, hotels, schools and factories. 
Our current clients include Intercontinental Hotel, Laurelton Diamond, Quantom Clothing, Mobitel CamGSM, Hope International School, Cambodia Beverage LTD (Coca-Cola)... Hagar Catering & Facilities Management is Cambodia's largest and most professional foodservice provider, no other foodservice company in Cambodia can match our experience, quality and level of professionalism.

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ហាការខាត់ថឺរីង ហ្វាក់ស៊ីលី ធីមេនិចមិន
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!