ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ CD.DA

CD.DA

CD.DA

ភ្នំពេញ សែនសុខ
#200, st.1928,Sangkat Phnom Penh Tmey , Kan Sen Sok , Phnom Penh
#200, st.1928,Sangkat Phnom Penh Tmey , Kan Sen Sok , Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

CD.DA Mobile App is  Easier, Faster & Cheaper way to commute in Phnom Penh. CD.DA Mobile Application allows user to book Taxi 24 hours.

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន CD.DA
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!