ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Freshy juice

Freshy juice

Freshy juice

ភ្នំពេញ ឫស្សីកែវ

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Freshy juice
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!