ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ 21K Decor Co.,Ltd

21K Decor Co.,Ltd

21K Decor Co.,Ltd

ភ្នំពេញ ចំការមន
#36 St.508 សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
#36 St.508 សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន 21K Decor Co.,Ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!