ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Gloria Jean's Coffees

Gloria Jean's Coffees

Gloria Jean's Coffees

ភ្នំពេញ ដូនពេញ

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Gloria Jean's Coffees
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!