ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ LST Property Cambodia

LST Property Cambodia

LST Property Cambodia

ភ្នំពេញ ដង្កោ
ស្ពានព្រែកហា សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ
ស្ពានព្រែកហា សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសំណង់ និង អភិវឌ្ឍផ្នែកអចលនទ្រព្យដែលកំពុងធ្វើការលើគំរោងជាច្រើននៅជុំវិញរាជាធានីភ្នំពេញ។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន LST Property Cambodia
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!