ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Nokor Lucky Apartment

Nokor Lucky Apartment

Nokor Lucky Apartment

ភ្នំពេញ ទួលគោក
No. 8Eo. Street 118 Phnom Penh, Cambodia
No. 8Eo. Street 118 Phnom Penh, Cambodia

ពិពណ៌នា​ការងារ​

our apartment is fully furnished apartments for or long Term Rentals.

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Nokor Lucky Apartment
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!