ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ARYA CAFE & BISTRO

ARYA CAFE & BISTRO

ARYA CAFE & BISTRO

ភ្នំពេញ ទួលគោក
#243, 244, Sangkat Toul Sangke, Khan Toul Kok, Phnom Penh.
#243, 244, Sangkat Toul Sangke, Khan Toul Kok, Phnom Penh.
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ARYA CAFE & BISTRO
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!