ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Blue Lime Phnom Penh Hotel

Blue Lime Phnom Penh Hotel

Blue Lime Phnom Penh Hotel

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
#42, St 19z, Chey Chumneas, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
#42, St 19z, Chey Chumneas, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Blue Lime Phnom Penh Hotel
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!