ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Kids Park Entertainment Co., Ltd

Kids Park Entertainment Co., Ltd

Kids Park Entertainment Co., Ltd

ភ្នំពេញ សែនសុខ
No. 17C, Land lot 216, Village 1, Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh City
No. 17C, Land lot 216, Village 1, Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh City

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ឃីដផាក គឺជាកន្លែងលេងកម្សាន្តបែបអប់រំដែលមានឧបករណ៍លេងសប្បាយជាច្រើនសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ ២ ទៅ ១២ ឆ្នាំនិងក្រុមគ្រួសារទាំងមូល។ បន្ថែមលើសពីនេះទៀត ពួកយើងមានរៀបចំ កម្មវិធីផ្សេងៗ ដូចជាពិធីខួបកំណើត ឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀត។
ឃីដផាក មានទីតាំងនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លភ្នំពេញ ផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លសែនសុខ ផ្សារទំនើបអ៊ិចឆេងស្វ៊ែ ផ្សារទំនើបមីដធោន និង ផ្សារទំនើបហេរីថេក (សៀមរាប) ។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Kids Park Entertainment Co., Ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!