ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រវើឌីង ខេមស្តារ (ខេមបូឌា) ឯ.ក

ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រវើឌីង ខេមស្តារ (ខេមបូឌា) ឯ.ក

ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រវើឌីង ខេមស្តារ (ខេមបូឌា) ឯ.ក

ភ្នំពេញ ពោធិ៍សែនជ័យ
#7H ផ្លូវលំ សង្កាត់កាកាប ពោធិសែនជ័យ ភ្នំពេញ
#7H ផ្លូវលំ សង្កាត់កាកាប ពោធិសែនជ័យ ភ្នំពេញ
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រវើឌីង ខេមស្តារ (ខេមបូឌា) ឯ.ក
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!