ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Pacific Joyful Logistics Co., Ltd.

Pacific Joyful Logistics Co., Ltd.

Pacific Joyful Logistics Co., Ltd.

ភ្នំពេញ ចំការមន
3rd Floor, #86 Street 388, Sangkat Tuol Svay Prey 2,Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.
3rd Floor, #86 Street 388, Sangkat Tuol Svay Prey 2,Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

ពិពណ៌នា​ការងារ​

Pacific Joyful Logistics Co., Ltd.

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Pacific Joyful Logistics Co., Ltd.
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!