ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ GROW MICROFINANCE INSTITUTION PLC.

GROW MICROFINANCE INSTITUTION PLC.

GROW MICROFINANCE INSTITUTION PLC.

ភ្នំពេញ សែនសុខ
#21, St. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sensok, Phnom Penh
#21, St. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sensok, Phnom Penh
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន GROW MICROFINANCE INSTITUTION PLC.
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!