ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្រ្កូវ ម.ក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្រ្កូវ ម.ក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្រ្កូវ ម.ក

ភ្នំពេញ សែនសុខ
#21, St. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sensok, Phnom Penh
#21, St. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sensok, Phnom Penh
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្រ្កូវ ម.ក
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!