ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ KK FUND LEASING PLC

KK FUND LEASING PLC

KK FUND LEASING PLC

ភ្នំពេញ ចំការមន
#759, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boueng Trabek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia
#759, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boueng Trabek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ខេខេ ហ្វាន់ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី ជាក្រុមហ៊ុន ផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ បង់រំលស់គ្រប់ប្រភេទមានដូចជា៖ រថយន្ត ម៉ូតូម៉ូតូកង់បី គ្រឿងចក្រកសិកម្ម ទូរស័ព្ទដៃ និង គ្រឿងបរិក្ខាប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀត ។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន KK FUND LEASING PLC
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!