ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ You Kimsan

You Kimsan

You Kimsan

ភ្នំពេញ មានជ័យ
#72 បេតុង តាង៉ៅ និរោធ ច្បារអំពៅ ភ្នំពេញ (បុរី សម្បត្តិមានហេងបី)
#72 បេតុង តាង៉ៅ និរោធ ច្បារអំពៅ ភ្នំពេញ (បុរី សម្បត្តិមានហេងបី)
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន You Kimsan
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!