ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Blue DC

Blue DC

Blue DC

ភ្នំពេញ ពោធិ៍សែនជ័យ
Krang Angkrong Village, Sangkat Krang Thnung, Khan Sen Sok, Phnom Penh
Krang Angkrong Village, Sangkat Krang Thnung, Khan Sen Sok, Phnom Penh
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Blue DC
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!