ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Buddleplus(Cambodia) Co ., LTD

Buddleplus(Cambodia) Co ., LTD

Buddleplus(Cambodia) Co ., LTD

ភ្នំពេញ មានជ័យ
#10BOZ, Sangkat Beoung Tumpun, Khan Meanchhey, Phnom Penh
#10BOZ, Sangkat Beoung Tumpun, Khan Meanchhey, Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុនបាឌឹលផ្លាស(ខេមបូឌៀ) ឯក ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១៧ជាមួយនិងការផ្តល់នៅសេវាកម្មថែទាំនិងគ្រប់គ្រងអាគារជូនអតិថិជន។សេវាកម្មដែលមានដូចខាងក្រោម៖
១.​សេវាកម្មសំអាតជាប្រចាំ(ដាក់បុគ្គលិកសំអាត)
២.​សេវាកម្មកំចាត់សត្វល្អីតទូទៅ
៣.សេវាកម្មមៅសំអាតរឺសំអាតអាគារទើបសាងសងហើយ
៤.សេវាកម្មថែទាំសួន
៥.សេវាកម្មសំអាតកញ្ចក់ខុស់ៗ
៦.សេវាកម្មបោកព្រំ
៧.សេវាកម្មសន្តិសុខ
៨.​សេវាកម្មផ្គុតផ្គង់បុគ្គលិកជាកម្មករ
៩.សេវាកម្មថែទាំ និងគ្រប់គ្រងអាគារ

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Buddleplus(Cambodia) Co ., LTD
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!