ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Deep Blue Bistro

Deep Blue Bistro

Deep Blue Bistro

ភ្នំពេញ ទួលគោក

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ពិពណ៌នា​ការងារ​

The very cozy cocktail bar with some foods like steak and fast food.

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Deep Blue Bistro
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!