ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Japan pack system Cambodia

Japan pack system Cambodia

Japan pack system Cambodia

ភ្នំពេញ សែនសុខ
ខ័ណ្ឌសែនសុខ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ភ្នំពេញ
ខ័ណ្ឌសែនសុខ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

នាំចូលនឹងលក់ចេញប្រភេទផ្លាស់ស្ទីកវេចខ្ចប់