ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Pro Mushroom Co.,Ltd.

Pro Mushroom Co.,Ltd.

Pro Mushroom Co.,Ltd.

ភ្នំពេញ ទួលគោក

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ដំណឹងជ្រើសរើស
ត្រូវការអ្នកបើកឡាន Driver (ចំនួន 01នាក់) បន្ទាន់!!
បើកឡាន រវាង ភ្នំពេញ-បន្ទាយមានជ័យ
គុណសម្បត្តិ÷
ស្មោះត្រង់
ចេះភាសាថៃ ឬអង់គ្លេស
មានបទពិសោធន៍ ត្រូវបានពិចារណា
អត្ថប្រយោជន៍÷
ទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់
មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ សម្លៀកបំពាក់ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ផ្សេងៗ
ចាប់អារម្មណ៍ ទំនាក់ទំនង 0883761404/0963761151

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Pro Mushroom Co.,Ltd.
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!