ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ La Plantation

La Plantation

La Plantation

កំពត ទឹកឈូ
Bosjheng village - Kon Sat commune - Tek chhou district - Kampot province.
Bosjheng village - Kon Sat commune - Tek chhou district - Kampot province.

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ចម្ការម្រេចឡាផ្លេនថេសិនកំពត.ជាកន្លែងតែមួយគត់ដើម្បីស្វែងយល់និងភ្លក់រសជាតិម្រេចកំពតនិងគ្រឿងទេសដែលដាំដុះម្រេចបែបជាលក្ខណៈសរីរាង្គនៅឯ កសិដ្ឋាន.

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន La Plantation
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!