ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Chamichi Cambodia

Chamichi Cambodia

Chamichi Cambodia

ភ្នំពេញ មានជ័យ
#18, st.P09A, បឹងស្មោរ, សង្កាត់និរោធ, ខ័ណ្ឌច្បារអំពៅ, រាធានីភ្នំពេញ
#18, st.P09A, បឹងស្មោរ, សង្កាត់និរោធ, ខ័ណ្ឌច្បារអំពៅ, រាធានីភ្នំពេញ
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Chamichi Cambodia
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!