ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ CCIS International Security Co.,ltd.

CCIS International Security Co.,ltd.

CCIS International Security Co.,ltd.

ភ្នំពេញ ទួលគោក
No 83. St 289 Beoung kok I , Tuol kork , Phnom penh
No 83. St 289 Beoung kok I , Tuol kork , Phnom penh
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន CCIS International Security Co.,ltd.
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!