ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ HCC Group Co.,LTD

HCC Group Co.,LTD

HCC Group Co.,LTD

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
50D, St.214, Sangkat Boeung Raing, Khan Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia.
50D, St.214, Sangkat Boeung Raing, Khan Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia.
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន HCC Group Co.,LTD
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!