ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ KEF (CAMBODIA) CO.,LTD

KEF (CAMBODIA) CO.,LTD

KEF (CAMBODIA) CO.,LTD

ភ្នំពេញ សែនសុខ
អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ 5B ផ្លូវ012BT ភូមី ដីថ្មី សង្កាត់ គោកឃ្លាង ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ 5B ផ្លូវ012BT ភូមី ដីថ្មី សង្កាត់ គោកឃ្លាង ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន KEF (CAMBODIA) CO.,LTD
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!