ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Fancy Dessert

Fancy Dessert

Fancy Dessert

ភ្នំពេញ ទួលគោក
Street 371, Solar Street, Ou Baekom district, Phnom Penh
Street 371, Solar Street, Ou Baekom district, Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

Fancy Dessert មានលក់បង្អែមខ្មែរ អាហារ និង​ភេសជ្ជះផ្សេងៗ។ ផ្តោតសំខាន់នូវផលិតផលដែលមានអនាម័យ និង គុណភាពល្អ ហើយមានតំលៃថោក​ ជាមួយបរិយាកាសហាងស្អាត និងទាក់ទាញ។ យើងមានទីទាំងជាច្រើននៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។​

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Fancy Dessert
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!