ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ 3M Road Safety

3M Road Safety

3M Road Safety

ភ្នំពេញ សែនសុខ

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ពិពណ៌នា​ការងារ​

តំណឹងជ្រើសបុគ្គលិក
ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើស អ្នកបើកបរ ចំនួន២នាក់  ភេទប្រុស អាយុចាប់ពី២៥ ដល់ ៤០ (បើកបរឡានធំឡានដឹកទំនិញ ) បើមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងតាមលេខ 012 320084/015707060