ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ HUIDA Cambodia

HUIDA Cambodia

HUIDA Cambodia

ភ្នំពេញ ពោធិ៍សែនជ័យ
#62, Street Toul Pangro, Sangkat Choim Choa, Khan Porsenchey.PP
#62, Street Toul Pangro, Sangkat Choim Choa, Khan Porsenchey.PP

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ឃាង ស្រេង ផ្គត់ផ្គងសម្ភារះសំណង់ នាំចូលផ្ដាច់មុខផលិតផល ម៉ាក HUIDA ផ្ទាល់ពីរោងចក្រ HUIDA ដែលចែកចាយល់ពិភពលោកជាង១២០ប្រទេស។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន HUIDA Cambodia
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!