ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ក្រេប៉ូ ហ្វាយនែន ម.ក

ក្រេប៉ូ ហ្វាយនែន ម.ក

ក្រេប៉ូ ហ្វាយនែន ម.ក

ភ្នំពេញ មានជ័យ
ផ្ទះលេខ៦អា, ភូមិត្នោតជ្រុំ៤, សង្កាត់បឹងទំពុន២, ខ័ណមានជ័យ, រាធានីភ្នំពេញ
ផ្ទះលេខ៦អា, ភូមិត្នោតជ្រុំ៤, សង្កាត់បឹងទំពុន២, ខ័ណមានជ័យ, រាធានីភ្នំពេញ
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ក្រេប៉ូ ហ្វាយនែន ម.ក
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!