ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ DTT Property Management Co., Ltd.

DTT Property Management Co., Ltd.

DTT Property Management Co., Ltd.

ភ្នំពេញ ចំការមន
អគារ Diamond Twin Tower, Koh Pich
អគារ Diamond Twin Tower, Koh Pich

ពិពណ៌នា​ការងារ​

សន្តិសុខ(ភេទប្រុស)
•	វេណព្រឹក និង វេណយប់ (ចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹក)
•	១២ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
•	ប្រាក់ខែ ១៩០ ដុល្លាអាមេរិក
•	លុយបាយ២ដុល្លាក្នុង១ថ្ងៃ
•	អត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗ