ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ GL FINANCE

GL FINANCE

GL FINANCE

ភ្នំពេញ ៧មករា
No. 270-274, Kampuchea Krom Blvd, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
No. 270-274, Kampuchea Krom Blvd, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh.

ពិពណ៌នា​ការងារ​

GL FINANCE Plc. គឺជាក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធានាគារជាតិនៃកម្ពុជាដំបូងគេចាប់ពីខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ។ 
ក្រុមហ៊ុននេះបាន កើតចេញពី Group Lease Pcl., ដែលជាក្រុមហ៊ុន ភតិ​​សន្យា            និងទីផ្សារភាគហ៊ុន នៅប្រទេសថៃ។ 
សព្វថ្ងៃនេះ GL FINANCE Plc. បានមានវត្តមានគ្រប់ ខេត្ត​​​/ក្រុង

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន GL FINANCE
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!