ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ The Salmon House

The Salmon House

The Salmon House

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
ផ្លូវ ២៦៦ , សង្កាត់ចតុមុខ , ខ័ណ្ឌដូនពេញ , រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្លូវ ២៦៦ , សង្កាត់ចតុមុខ , ខ័ណ្ឌដូនពេញ , រាជធានីភ្នំពេញ