ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Grand China Life insurance

Grand China Life insurance

Grand China Life insurance

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
Canadia Tower 26F, 315 Ang Doung Street, Commune of Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia
Canadia Tower 26F, 315 Ang Doung Street, Commune of Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ដៃគូស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Grand China Life មកពីប្រទេសម៉ាកាវនិងចិនដីគោក។ ក្រុមបច្ចេកទេសមានអ្នកជំនាញមកពីឧស្សាហកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតចិន។ បេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីនាំយកជំនាញវិស័យធានារ៉ាប់រងដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំ“ សតវត្សរ៍” ។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Grand China Life insurance
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!