ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Larimar Hotel & Resort

Larimar Hotel & Resort

Larimar Hotel & Resort

ភ្នំពេញ សែនសុខ
Building 941, Phnom Penh Hanoi Friendship Blvd, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.
Building 941, Phnom Penh Hanoi Friendship Blvd, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Larimar Hotel & Resort
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!