ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Chgai Restaurant and Lounge

Chgai Restaurant and Lounge

Chgai Restaurant and Lounge

ភ្នំពេញ ទួលគោក
St. 335 (Corner St. 540) , Toul kork
St. 335 (Corner St. 540) , Toul kork
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Chgai Restaurant and Lounge
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!