ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Victory Logistics Co., Ltd.

Victory Logistics Co., Ltd.

Victory Logistics Co., Ltd.

ភ្នំពេញ ទួលគោក
No. 1008AB, Kampuchea Krom Blvd (St. 128), Sangkat Teuk Laok 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia.
No. 1008AB, Kampuchea Krom Blvd (St. 128), Sangkat Teuk Laok 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia.