ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Cafe The Relax

Cafe The Relax

Cafe The Relax

ភ្នំពេញ ចំការមន
ផ្លូវ​ 271 សង្កាត់ទំនប់​ទឹក​ ខ័ណ្ឌចំការមន
ផ្លូវ​ 271 សង្កាត់ទំនប់​ទឹក​ ខ័ណ្ឌចំការមន

ពិពណ៌នា​ការងារ​

កាហ្វេឌឹរីឡិច​​​​ ទីតាំងផ្លូវ​ 271 ផ្តល់ជូនអាហារពេលព្រឹក​ ថ្ងៃ និងល្ងាច។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Cafe The Relax
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!