ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ប្រសប់ (ភោជនីយដ្ឋាន និង កាហ្វេ)

ប្រសប់ (ភោជនីយដ្ឋាន និង កាហ្វេ)

ប្រសប់ (ភោជនីយដ្ឋាន និង កាហ្វេ)

ភ្នំពេញ ចំការមន
Aeon Mall 1 , Ground Floor , Opposite Lively Plaza B (Door)
Aeon Mall 1 , Ground Floor , Opposite Lively Plaza B (Door)
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ប្រសប់ (ភោជនីយដ្ឋាន និង កាហ្វេ)
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!