ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ VOLTEN INTERNATIONAL (CAMBODIA) CO.,LTD

VOLTEN INTERNATIONAL (CAMBODIA) CO.,LTD

VOLTEN INTERNATIONAL (CAMBODIA) CO.,LTD

ភ្នំពេញ សែនសុខ
#249 , Phum Bayab , Sangkat Phnom Penh Thmey , Khan Sen Sok , Phnom Penh
#249 , Phum Bayab , Sangkat Phnom Penh Thmey , Khan Sen Sok , Phnom Penh
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន VOLTEN INTERNATIONAL (CAMBODIA) CO.,LTD
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!