ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Bright Victory Mekong Petroleum Import Export Co.,Ltd

Bright Victory Mekong Petroleum Import Export Co.,Ltd

Bright Victory Mekong Petroleum Import Export Co.,Ltd

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
#46a, Monivong Blvd, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
#46a, Monivong Blvd, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM) is a petroleum importer operating in Cambodia since 2008 by providing quality gasoil and gasoline nationwide