ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ VTCW

VTCW

VTCW

ភ្នំពេញ ឫស្សីកែវ
ភូមិឃ្លាំងសាំង សង្កាត់ឬស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញ
ភូមិឃ្លាំងសាំង សង្កាត់ឬស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

វីធីស៊ីដាបែលយូ អិនធើប្រាយ ជាសហគ្រាសផលិតទឹកពិសារដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2014។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន VTCW
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!