ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Park Café

Park Café

Park Café

ភ្នំពេញ ចំការមន
Mao Tse Tung Blvd (Infron of Chinese Embassy) , Sangkat Tuol Svay Prey 2 , Khan Chamkar Morn , Phnom Penh
Mao Tse Tung Blvd (Infron of Chinese Embassy) , Sangkat Tuol Svay Prey 2 , Khan Chamkar Morn , Phnom Penh
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Park Café
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!