ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ SOHO DIVERSIFIED GROUP CO.,LTD

SOHO DIVERSIFIED GROUP CO.,LTD

SOHO DIVERSIFIED GROUP CO.,LTD

ភ្នំពេញ ចំការមន
Phnom Penh Center , Sothearos Blvd , Conrner Sihanouk Blvd , North Building A , Room 211 , Phnom Penh , Cambodia
Phnom Penh Center , Sothearos Blvd , Conrner Sihanouk Blvd , North Building A , Room 211 , Phnom Penh , Cambodia

បញ្ជីការងារ

សរុប​ 3