ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ MIA Plc

MIA Plc

MIA Plc

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
អាគារលេខ ៩៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម កែងផ្លូវ ២០៨ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឌ ដូនពេញ ភ្នំពេញ
អាគារលេខ ៩៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម កែងផ្លូវ ២០៨ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឌ ដូនពេញ ភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

គោលបំណងដើម្បីជ្រើសរើសមន្រ្ឥណទាន